Loading
ŁADOWANIE STRONY

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY UMOWY NAJMU

1. Na podstawie umowy Wynajmujący zobowiązuje się:
a) Udostępnić Najemcy dostęp do powierzchni biurowej („Lokal”), zaś Najemca zobowiązuje się wykorzystywać w/w powierzchnię wyłącznie na potrzeby adresu rejestrowego. Najemca będzie korzystać z Lokalu wyłącznie w sposób zgodny z wytycznymi Wynajmującego w kwestii wykorzystywania adresu rejestrowego,
b) Świadczyć na rzecz Najemcy usługi określone w wybranym pakiecie. Zakres usług wchodzących do pakietu określa Formularz stanowiący załącznik umowy.
2. Umowa najmu Lokalu zawarta jest na rok lub na czas nieokreślony, począwszy od dnia podpisania umowy („Data Rozpoczęcia”).
3. Kwota miesięcznego lub rocznego czynszu za Lokal wraz z usługami będzie naliczana według wybranego pakietu i zwana będzie „Czynszem”.
4. Obowiązek zapłaty Czynszu rozpocznie się z dniem podpisania umowy.
5. Przy podpisaniu umowy pobierana jest kaucja w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto. Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu umowy lub w przypadku zalegania z płatnościami wobec Wynajmującego potrącona na rzecz należności. Ewentualna nadpłata zostanie zwrócona Najemcy, a w przypadku niedopłaty Najemca winien jest uregulować brakującą należność. (dotyczy tylko umów z płatnościami miesięcznymi)
6. Czynsz będzie płatny miesięcznie „z góry” w terminie i na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Wynajmujący będzie miał prawo do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku sporu co do zafakturowanej kwoty Najemca musi w terminie wpłacić określoną kwotę faktury w przeciwnym razie kwota ta potraktowana zostanie jako opłata zaległa. Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur Pro Forma jak i faktur VAT w formie elektronicznej na wskazany do tego celu w umowie adres mailowy.
W przypadku zmiany adresu mailowego i nie poinformowanie o tym fakcie Wynajmującego wysłaną fakturę na dotychczasowy adres traktuje się jako dostarczoną.
7. Po rozwiązaniu umowy, Najemca zobowiązuje się do poinformowania, w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy, wszelkich urzędów, instytucji, kontrahentów oraz wszelkich innych stron, w szczególności Krajowy Rejestr Sądowy oraz stosowny Urząd Skarbowy, o zmianie adresu rejestrowego oraz związanej z tym zmianie danych kontaktowych. Za datę poinformowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie uważana data złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zmiany adresu rejestrowego W przypadku naruszenia powyższego terminu, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę w wysokości 300 EUR za każdy rozpoczęty miesiąc używania adresu Lokalu jako adresu siedziby Najemcy. W takim przypadku za datę zmiany adresu rejestrowego będzie uważana data złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zmiany adresu rejestrowego.
8. W przypadku jakichkolwiek zmian: nazwy spółki, zarządu spółki, adresu do doręczeń korespondencji, numerów identyfikacji Najemca jest zobowiązany do dostarczenia nowych danych spółki w terminie 7 dni od daty dokonania zmian pod rygorem rozwiązania umowy.
9. Najemca nie będzie miał prawa podnajmować, sprzedać lub odstępować Lokalu osobom trzecim.
10. Wynajmujący nie będzie przyjmować jakichkolwiek przedmiotów o wadze przekraczającej 4.5 kg (10 funtów.), o wymiarze przekraczającym 46 cm (18″) czy też o objętości większej niż 0.03 metra sześciennego (1 stopa sześcienna) ani też przedmiotów zawierających jakiekolwiek materiały niebezpieczne, żywe lub ulegające rozkładowi, a także ma prawo według własnej decyzji zwracać nieodebrane przedmioty lub odmówić przyjęcia dowolnej ilości przedmiotów uznanych za nieracjonalne lub bezprawne. Wynajmujący nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi przewidziane niniejszym punkcie ani też za rzeczy pozostawione w lokalu biurowym bez opieki.
11. Wynajmujący nie dokonuje płatności za przesyłki za pobraniem z własnych środków i w przypadku nie dostarczenia wcześniej należnej kwoty wymaganej do opłacenia przesyłki ma prawo do odmowy odbioru przesyłki i pobrania od doręczającego awiza.
12. Powierzchnia, której dotyczy umowa nie może być miejscem przechowywania żadnych dokumentów, w tym dokumentacji księgowej, jak również żaden majątek firm nie będzie przechowywany w lokalu, o którego powierzchni mowa w niniejszej umowie.
13. Najemca gwarantuje, że nie będzie korzystać z żadnych praw nabytych na mocy niniejszej Umowy w jakichkolwiek nieprzyzwoitych, bezprawnych, niemoralnych lub obraźliwych celach oraz, że w żaden sposób nie narazi na szwank reputacji firmy Office Complex. Najemca w żaden sposób nie wykorzysta lub nie uwzględni nazwy „Office Complex”, w całości ani w części, w jakichkolwiek celach handlowych bez pisemnej zgody Office Complex. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do współpracy z wszelkimi oficjalnymi organami śledczymi w przypadku gdy współpraca taka
wymagana jest w związku z domniemanymi zarzutami niewłaściwego postępowania, skierowanymi przeciwko Najemcy.
14. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
a) Zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu przez co najmniej 60 dni,
b) Naruszenia przez Najemcę, któregokolwiek z jego zobowiązań, jeśli naruszenie to jest niemożliwe do usunięcia lub nie zostało usunięte w terminie 14 dni pomimo wezwania Najemcy do jego usunięcia,
c) Postępowanie Najemcy lub jakiejkolwiek osoby przebywającej w lokalu za pozwoleniem lub na zaproszenie Najemcy jest bezprawne, nieuczciwe, obraźliwe lub niezgodne z normalnym użytkowaniem pomieszczeń biurowych.
15. Rozwiązanie Umowy przez Wynajmującego z którejkolwiek z powyższych przyczyn nie oznacza wygaśnięcia jakichkolwiek nieuregulowanych w tym momencie zobowiązań Najemcy wynikających z niniejszej umowy.
Dodatkowo, w przypadku powstania szkody w Lokalu z winy Najemcy, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody lub zwrotu kosztów naprawienia szkody poniesionych przez Wynajmującego.
16. Najemca wyraża zgodę na udostępnianie innym podmiotom powierzchni biurowej przez Wynajmującego.
17. W ramach usługi „Wirtualne Biuro”, Wynajmujący może umożliwić korzystanie z pokoju konferencyjnego za godzinową opłatą ujętą w cenniku usług lub zgodnie z wybraną opcją. W celu rezerwacji i potwierdzenia dostępności pomieszczeń Najemca powinien skontaktować się z recepcją na 24h przed planowaną datą rezerwacji.
18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek awarii mechanicznych, strajków, opóźnień lub niewłaściwego wykonania obowiązków przez jakichkolwiek pracowników, managerów lub osoby nadzorujące.
19. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, dostarczając drugiej stronie stosowne wypowiedzenie na piśmie.
20. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
22. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tej umowy lub jej dotyczące rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.